top of page

PRIVACYBELEID 

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende website: www.arabiabysi.com

Het doel is om gebruikers van de Website bloot te stellen aan:

 • De manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt (hierna de “Persoonsgegevens”). Wij herinneren u er in dit verband aan dat op grond van artikel 4 van EU-verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), persoonlijke gegevens overeenkomen met alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, geïdentificeerd of identificeerbaar. In de zin van het onderhavige is dit in het bijzonder, en zonder dat deze lijst uitputtend is, de voornaam en de naam, de leeftijd, het postadres, het e-mailadres, de locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;

 • De rechten van gebruikers met betrekking tot deze Persoonsgegevens;

 • De identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens;

 • De identiteit van de personen aan wie deze Persoonsgegevens worden doorgegeven;

 • Het beleid dat van toepassing is op “cookies”.

Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de juridische kennisgevingen en algemene verkoopvoorwaarden die beschikbaar zijn op de website op de volgende adressen: Algemene verkoopvoorwaarden  

 

 

Artikel 1 - Algemene principes met betrekking tot het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 5 van de AVG, respecteert het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens van gebruikers van de Website de volgende principes:

 • Persoonsgegevens worden ten aanzien van de betrokkene op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt.

 • Persoonsgegevens worden verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en zullen niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden;

 • De Persoonsgegevens zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Persoonsgegevens zijn juist en worden waar nodig up-to-date gehouden; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens die onjuist zijn, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd;

 • De Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Persoonsgegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat een passende beveiliging wordt gewaarborgd, waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.

 

 

Op grond van artikel 6 van de AVG is verwerking alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op diens verzoek worden genomen;

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

 

 

Artikel 2 - Persoonsgegevens verzameld en verwerkt tijdens het browsen op de Website

De Persoonsgegevens die op de Website worden verzameld, zijn de volgende: naam, voornaam, postadres, e-mail, browsegegevens, bestelgeschiedenis, geraadpleegde producten.

Deze Persoonsgegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen uitvoert op de Website: een offerte aanvragen, vrijwillige mededeling van een e-mailadres om te profiteren van een aanbieding of dienst, een bestelling plaatsen op de website, een opmerking achterlaten, ter informatie….

Ze worden verzameld voor de volgende doelstelling(en): Het beheer van de commerciële relatie tussen de Klant en ARABIA.BYSI, de verwerking en opvolging van de bestellingen van de Klant, het verzenden van commerciële aanbiedingen.

De Persoonsgegevens worden door de gegevensbeheerder bewaard in de IT-systemen van de Website en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden gedurende een periode van 13 maanden vanaf de laatste vrijwillige en positieve handeling van de kant van de Gebruiker.

: klik op een link of laatste aankoop. Wel kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard op grond van een wettelijke verplichting of voor statistische doeleinden, maar altijd in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving.

De Persoonsgegevens die door de Website worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend verwerkt in België.

 

 

Artikel 3 - Doorgifte van verzamelde persoonsgegevens

De aldus verzamelde Persoonsgegevens van gebruikers van de Website worden niet aan derden doorgegeven en worden alleen verwerkt door de uitgever van de Website.

 

Artikel 4 - Hosting van Persoonsgegevens

De website wordt gehost door: Wix

De contactgegevens van de host van de website zijn als volgt: Wix, 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ierland.

De Persoonsgegevens die door de Website worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend gehost in België.

Artikel 5 - Verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens is: ARABIA.BYSI

Hij is als volgt te bereiken: arabiya.bysi@gmail.com

Haar rol en verplichtingen zijn als volgt:

 • Hij is verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden en middelen die worden gebruikt voor de verwerking van Persoonsgegevens;

 • Hij verbindt zich ertoe de verzamelde Persoonsgegevens te beschermen, deze niet aan derden door te geven zonder dat de gebruiker op de hoogte is gebracht en de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld, te respecteren;

 • Hij verbindt zich ertoe de gebruiker op de hoogte te stellen van de rectificaties of verwijderingen van Persoonsgegevens, tenzij dit voor hem en voor de Website formaliteiten, kosten en onevenredige procedures met zich meebrengt.

 • Het verbindt zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren in het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van Persoonsgegevens in het gedrang komt.

 

Artikel 6 - Functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens

De functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens is ARABIA.BYSI

Hij is als volgt te bereiken: arabia.bysi@gmail.com                                     

Haar rol is om te zorgen voor de juiste implementatie van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

 

Artikel 7 - Rechten van de gebruiker van de Website

In overeenstemming met de bepalingen van de AVG heeft de gebruiker de volgende rechten:

 • Recht om toestemming in te trekken:

De gebruiker kan de aan de Website gegeven toestemming met betrekking tot de verwerking van zijn Persoonsgegevens intrekken.

Hij moet de volgende procedure volgen: stuur een e-mail naar arabia.bysi@gmail.com

 

 • Toegangsrechten:

De gebruiker heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, wanneer dit het geval is, toegang tot die persoonsgegevens.

Hij moet de volgende procedure volgen: stuur een e-mail naar arabia.bysi@gmail.com

 

 • Recht op rectificatie:

De gebruiker heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk de rectificatie te verkrijgen van hem betreffende persoonsgegevens die onjuist zijn. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om te verkrijgen dat onvolledige Persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Hij moet de volgende procedure volgen: stuur een e-mail naar arabia.bysi@gmail.com

 

 • Recht op gegevenswissing of vergetelheid:

De gebruiker heeft het recht om te verzoeken dat de hem betreffende Persoonsgegevens worden gewist.

Hij moet de volgende procedure volgen: stuur een e-mail naar arabia.bysi@gmail.com

 

 • Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van hem betreffende Persoonsgegevens wordt beperkt.

Hij moet de volgende procedure volgen: stuur een e-mail naar arabia.bysi@gmail.com

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

De gebruiker heeft het recht om de hem betreffende Persoonsgegevens die hij heeft verstrekt, in een gangbaar en machineleesbaar gestructureerd formaat te ontvangen en heeft het recht deze Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

Hij moet de volgende procedure volgen: stuur een e-mail naar arabia.bysi@gmail.com

 • Recht van verzet:

De gebruiker heeft het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens door de volgende procedure te volgen: stuur een e-mail naar arabia.bysi@gmail.com

 • Recht om een klacht in te dienen

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in zijn land met betrekking tot de naleving van de AVG.

In België is het aan de gebruiker om contact op te nemen met de CNIL (Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden).

Artikel 8 - Gebruik van "cookies"

De Website maakt gebruik van “cookie”-technieken.

Een "cookie" is een klein bestand dat door de Website op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en informatie bevat over het surfgedrag van de gebruiker.

Met deze bestanden kan het statistieken en verkeersinformatie verwerken, de navigatie vergemakkelijken en de service verbeteren voor het comfort van de gebruiker.

Voor het gebruik van "cookie"-bestanden wordt noodzakelijkerwijs de toestemming voor het gebruik gevraagd.

Deze gebruikerstoestemming wordt geacht geldig te zijn voor een periode van maximaal 12 (twaalf) maanden. Aan het einde van deze periode zal de Website de gebruiker opnieuw toestemming vragen om “cookies” op hun harde schijf op te slaan.

De gebruiker kan zich verzetten tegen het opnemen van deze "cookie"-bestanden door zijn navigatiesoftware te configureren. In dat geval kan de gebruiker verder surfen op de Website.

Elke storing van de site veroorzaakt door deze manipulatie kan niet leiden tot de verantwoordelijkheid van de website.

 

 

Artikel 9 - Inzage en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het volgende adres:

De uitgever van de Website behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen om de naleving van de Franse wetgeving te garanderen.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op: 20 feb. 22

 

 

Artikel 10 - Vragen

De gebruiker kan contact opnemen met het team dat verantwoordelijk is voor de vertrouwelijkheid van de website op het volgende adres arabia.bysi@gmail.com voor vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens of "cookies".

bottom of page