top of page
CGV: Conditions générales de vente

CONDITION GENERAL DE VENTE

Definitie

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AV”) worden aangeboden door de vennootschap ARABIA.BYSI, met maatschappelijke zetel te “adres” ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Brussel onder “het SIREN-nummer”.

De volgende termen en uitdrukkingen hebben de volgende definitie in de betekenis hiervan:

  • Klant of Klanten: elke persoon die Producten koopt op de Site met de status van Consument of niet-professionele koper;

  • Consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn beroepsactiviteit vallen;

  • Site: online verkoopwebsite die door de Verkoper wordt gebruikt voor de marketing van zijn Producten en beschikbaar is op het volgende URL-adres: https://www.arabiabysi.com;

  • Product of Producten: roerende zaken die door de Verkoper op de Site te koop worden aangeboden.

 

Artikel 1 – Toepassing en oppositie van de AVV

Deze AV zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud, op alle verkopen van Producten die door de Verkoper worden gesloten met Klanten die Consumenten of niet-professionele kopers zijn op de Site.

De AGV zijn uitsluitend van toepassing op producten die worden geleverd aan consumenten gevestigd in Frankrijk en/of in een lidstaat van de Europese Unie.

De AGV worden ter beschikking gesteld van de Klanten op de Site waar ze rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd en ook op eenvoudig verzoek per telefoon, e-mail of post aan hen kunnen worden meegedeeld.

Het feit dat een Klant op de Site bestelt, impliceert de volledige en volledige aanvaarding en aanvaarding van deze AGV en de verplichting om de bestelde Producten te betalen, hetgeen uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die in het bijzonder afziet van het gebruik van elk tegenstrijdig document . . , die niet afdwingbaar zou zijn tegen de Verkoper.

Deze AV kunnen later worden gewijzigd. De versie die van toepassing is op de aankoop van de Klant is de versie die van kracht is op de Site op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.

Artikel 2 – Aanmaken van een klantaccount

Om een bestelling op de Site te plaatsen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om vooraf en gratis een klantenaccount op de Site aan te maken.

Bij het aanmaken van zijn account verbindt de Klant zich ertoe om nauwkeurige en oprechte informatie over zijn situatie te verstrekken, en vóór elke nieuwe bestelling over te gaan tot een regelmatige controle van de gegevens die hem betreffen, en indien nodig over te gaan tot de nodige wijzigingen.

Het aanmaken van een klantaccount houdt in dat de Klant een identificatiecode en een vertrouwelijk wachtwoord moet kiezen. Deze informatie is persoonlijk, vertrouwelijk en niet overdraagbaar.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de registratie van een Klant wiens informatie onjuist blijkt te zijn, te weigeren of ongeldig te verklaren.

De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus of abnormaal gebruik van de identificatie-elementen van de Klant.

De regels die van toepassing zijn op het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de klant en de rechten van deze laatste worden gedetailleerd beschreven in het privacybeleid van de verkoper dat beschikbaar is op het volgende adres: Privacybeleid

Artikel 3 – Bestelling en aankoop

  Het is aan de Klant om de Producten te selecteren die hij op de Site wil bestellen, vervolgens de bestelling te valideren, deze definitief te bevestigen en over te gaan tot betaling.

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en is onderhevig aan bevestiging uiterlijk bij de validatie van de bestelling door de Klant.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De foto's en afbeeldingen op de site zijn niet contractueel en kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen.

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat de Verkoper de Klant een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling per e-mail heeft gestuurd en na ontvangst door deze laatste van de volledige prijs.

De Klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren alvorens zijn aanvaarding te bevestigen. Deze validatie impliceert de aanvaarding van al deze AV en vormt het bewijs van het verkoopcontract.

Het is dus aan de Klant om de juistheid van de bestelling te verifiëren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract op afstand tussen de Klant en de Verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren of te weigeren.

De Klant zal het verloop van zijn bestelling op de Site kunnen volgen.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die in het computersysteem van de Verkoper zijn vastgelegd het bewijs van alle transacties die met de Klant zijn afgesloten.

 

Artikel 4 – Prijs en betalingsvoorwaarden

De Producten worden geleverd tegen de huidige prijzen die op de Site verschijnen wanneer de bestelling door de Verkoper wordt geregistreerd. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, exclusief btw (HT) en alle belastingen inbegrepen (TTC).

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper op de Site worden toegekend.

Deze prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de site, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt om, buiten deze geldigheidsperiode, de prijzen op elk moment te wijzigen. Ze omvatten geen verwerkings-, verzendings-, transport- en leveringskosten, die bovendien worden gefactureerd onder de voorwaarden die op de site worden vermeld en die worden berekend voordat de bestelling wordt geplaatst.

De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totaalbedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

De prijs is volledig contant betaalbaar op de dag van het plaatsen van de bestelling door de Klant, door middel van beveiligde betaling, volgens de volgende voorwaarden:

  • Met creditcard: Visa, MasterCard, American Express, andere creditcards;

  • Door Paypal.

  Betaalgegevens worden versleuteld uitgewisseld.

Artikel 5 – Eigendomsoverdracht en risico-overdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper, ten voordele van de Klant, zal pas gebeuren na volledige betaling van de prijs door deze laatste, en dit ongeacht de leveringsdatum van de genoemde Producten.

Ongeacht de datum van eigendomsoverdracht van de Producten, vindt de overdracht van de risico's van verlies en beschadiging die daarmee samenhangen pas plaats op het moment dat de Klant de Producten fysiek in bezit krijgt. De Producten reizen daarom op risico en gevaar van de Verkoper.

Artikel 6 – Levering

De Klant kiest bij het plaatsen van de bestelling een van de Leveringsmethoden die op de Site worden aangeboden.

De Klant kiest een afleveradres. De Klant is als enige verantwoordelijk voor een gebrek aan levering als gevolg van een gebrek aan aanduiding bij de bestelling.

De hoogte van de leveringskosten is afhankelijk van het bedrag van de bestelling en de door de Klant gekozen leveringswijze. In ieder geval wordt het bedrag van de leveringskosten aan de Klant meegedeeld vóór de validatie van de bestelling.

Levertijden zijn beschikbaar op de Site en kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde Producten.

Levertijden worden uitgedrukt in werkdagen en komen overeen met de gemiddelde tijd voor voorbereiding en levering van de bestelling. De leveringstermijnen lopen vanaf de datum van bevestiging van de bestelling door de Verkoper. Bij te late levering wordt de bestelling niet geannuleerd.

De Verkoper informeert de Klant per e-mail dat de levering met vertraging zal plaatsvinden. De Klant kan dan beslissen om de bestelling te annuleren en zal de Verkoper per e-mail een kennisgeving van annulering van de bestelling sturen.

In het geval dat de bestelling nog niet is verzonden op het moment dat de verkoper de kennisgeving van annulering van de klant ontvangt, wordt de levering geblokkeerd en wordt de klant binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering terugbetaald voor alle afgeschreven bedragen. In het geval dat de bestelling al is verzonden op het moment dat de verkoper de kennisgeving van annulering van de klant ontvangt, kan de klant de bestelling nog steeds annuleren door het pakket te weigeren. De Verkoper zal dan de afgeschreven bedragen en de door de Klant betaalde retourkosten terugbetalen binnen veertien dagen na ontvangst van de terugzending van het geweigerde pakket, volledig en in originele staat.

De Klant kan het verloop van de verwerking van de bestelling volgen in zijn klantenzone.

De Klant is verplicht bij aflevering de staat van zowel de verpakking als de Producten te controleren.

Het is aan de Klant om de reserveringen en klachten te maken die hij nodig acht, of zelfs om het pakket te weigeren, wanneer het pakket duidelijk beschadigd is bij levering.

De Klant dient ervoor te zorgen dat de aan hem geleverde Producten overeenkomen met de bestelling. In geval van niet-conformiteit van de Producten in natura of in kwaliteit met de specificaties vermeld op de leveringsbon, dient de Klant de Verkoper per e-mail op de hoogte te brengen en de Producten terug te sturen naar het volgende adres: vermeld het postadres van de retourzending

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien dagen vanaf ontvangst van de Producten om zijn herroepingsrecht van de Verkoper uit te oefenen, zonder opgave van redenen of betaling van een boete, aan het einde van de omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd binnen veertien dagen na kennisgeving aan de Verkoper van het besluit van de Klant om zich terug te trekken.

Retourzendingen dienen in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, handleiding, etc.) te geschieden zodat ze in nieuwe staat weer op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, bevuilde of incomplete Producten worden niet teruggenomen. Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is in Bijlage I van deze AGV, in welk geval een ontvangstbevestiging op een duurzame drager onmiddellijk door de Verkoper aan de Klant zal worden meegedeeld, of een andere ondubbelzinnige verklaring, uiting geven aan de wens om zich terug te trekken.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde termijn, worden enkel de prijs van het/de aangekochte Product(en) en de leveringskosten terugbetaald; de retourkosten blijven voor rekening van de Klant.

De omruiling, onder voorbehoud van beschikbaarheid, of de terugbetaling zal gebeuren binnen veertien dagen na ontvangst, door de Verkoper, van de Producten die door de Klant zijn teruggestuurd onder de voorwaarden voorzien in dit artikel.

 

Artikel 8 – Productgarantie

De Producten die op de Site worden verkocht, voldoen aan de geldende regelgeving in België en hebben prestaties die verenigbaar zijn met niet-professioneel gebruik.

De door de Verkoper geleverde Producten profiteren automatisch en zonder bijbetaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen:

  • De wettelijke conformiteitsgarantie voor Producten die defect, bedorven of beschadigd lijken of die niet overeenkomen met de bestelling;

  • De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en onbruikbaar maakt,

onder de voorwaarden en volgens de procedures vermeld in onderstaand kader en gedefinieerd in Bijlage II hiervan.

Er wordt aan herinnerd dat de Klant in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen heeft om tegen de Verkoper op te treden; hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het bestelde Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van de Consumentenwet; hij is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de zes maanden volgend op de levering van het Product. Deze periode wordt verlengd tot 24 maanden vanaf 18 maart 2016, behalve voor tweedehands goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die eventueel het Product dekt. De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen Productdefecten te implementeren in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dit geval kan hij kiezen tussen de beslissing van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk op de hoogte stellen van de non-conformiteit van de Producten binnen een maximum termijn van 10 dagen vanaf de levering van de Producten of het bestaan van verborgen gebreken binnen de gestelde termijnen hierboven vermeld en breng de defecte Producten terug naar de winkel of breng ze terug naar de winkel in de staat waarin ze werden ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.).

De Verkoper zal de Producten of onderdelen die onder garantie als niet-conform of defect worden beschouwd, vergoeden, vervangen of laten repareren.

Verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourkosten worden vergoed op vertoon van bonnen.

Terugbetalingen voor Producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk worden gedaan en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Verkoper het gebrek aan overeenstemming of het verborgen gebrek heeft geconstateerd.

Terugbetaling vindt plaats door bijschrijving op de bankrekening van de Klant.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract, hetzij door de schuld van de klant, hetzij door het onoverkomelijke en onvoorziene feit van een derde partij bij het contract, of door overmacht.

In ieder geval kan de verantwoordelijkheid van de Verkoper niet worden ingeschakeld in de volgende gevallen:

  • Niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd, wat de verantwoordelijkheid van de Klant is om te controleren;

  • In geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme Producten of Producten die een defect vertonen.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de Site is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en vormt waarschijnlijk een overtreding van namaak.

Bovendien blijft de Verkoper eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto's, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz., geproduceerd (zelfs op verzoek van de Klant) voor de dienstverlening aan de Klant. Het is de Klant dus verboden om deze studies, tekeningen, modellen en prototypes, enz. te reproduceren of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper, die hieraan een financiële vergoeding kan verbinden.

 

Artikel 11 – Onafhankelijkheid van bedingen

De nietigheid van een contractuele clausule brengt niet de nietigheid van de AGV met zich mee.

De tijdelijke of permanente niet-toepassing van een of meer clausules van de AGV door de professionele verkoper vormt geen verklaring van afstand van zijn kant van de andere clausules van de AGV die hun effect blijven sorteren.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Deze AV en de daaruit voortvloeiende operaties worden beheerst door en onderworpen aan het Franse recht.

Artikel 13 – Klantenservice / Bemiddeling

In het geval van een geschil, moet u eerst contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf op [nummer zonder toeslag vanaf een vaste lijn op het vasteland van Frankrijk], van maandag tot vrijdag behalve op feestdagen of niet-werkdagen, van [geef de openingstijden aan] of door e-mail [e-mailadres] of per post naar [postadres waar de consument met eventuele klachten terecht kan].

Bij uitblijven van het klachtverzoek aan de consumentendienst of bij het uitblijven van een reactie van deze dienst binnen een termijn van twee maanden, kan de consument het geschil met betrekking tot de bestelbon of deze AV voorleggen aan de tegenwerkende Verkoper. een bemiddelaar die in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid tracht partijen bij elkaar te brengen om tot een minnelijke schikking te komen.

De Verkoper rapporteert aan de volgende mediator: [specificeer mediator en contactgegevens].

Het staat de partijen bij het contract vrij om een beroep op bemiddeling te aanvaarden of te weigeren en, in geval van een beroep te doen op bemiddeling, om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

 

BIJLAGE I - Herroepingsformulier

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als de Klant de bestelling op de website wil herroepen: link behalve uitsluitingen of beperkingen op de uitoefening van het herroepingsrecht volgens de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden.

  Ter attentie van ARABIA.BYSI  met maatschappelijke zetel te [adres], ingeschreven in het Handels- en Ondernemingsregister van Brussel onder het nummer (SIREN-nummer) Ik deel u hierbij mee dat ik de overeenkomst met betrekking tot de verkoop van het hieronder vermelde onroerend goed herroep:

  -Volgorde van: .............................................. .................................

  -Ontvangen op: …............................................. ..... .................................................

  - Bestelnummer: ................................................. .. .............

-Klantnaam : ................................................. . ..............................

  -Het adres van de klant: ................................................. ...........................

 

 

Handtekening van de Klant (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)

 

 

 

 

 

BIJLAGE II - Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties

 

  Artikel L. 217-4 van de Consumentenwet:

“De verkoper is verplicht om goederen te leveren die beantwoorden aan het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract wordt opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »

Artikel L. 217-5 van de Consumentenwet:

  “Het pand is in overeenstemming met het contract:

  1° Als het specifiek is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk artikel wordt verwacht en, indien van toepassing:

  - als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die deze in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;

- als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

  2° Of als het de kenmerken heeft die door de partijen in onderling overleg zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard. »

Artikel L. 217-12 van de Consumentenwet:

  “De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is verjaard binnen twee jaar vanaf de levering van de goederen. »

Artikel L. 217-16 van de Consumentenwet:

  “Wanneer de koper de verkoper, in de loop van de handelswaarborg die hem werd toegekend tijdens de aankoop of de herstelling van roerende goederen, vraagt om een restauratie gedekt door de waarborg, wordt een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die nog moest lopen. Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst door de koper of de voorziening tot herstel van het betreffende goed, indien deze voorziening volgt op het verzoek tot tussenkomst. »

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

"De verkoper is aan de garantie gebonden wegens de verborgen gebreken van de verkochte zaak die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo verminderen dat de koper het niet zou hebben verworven, of ik zou hebben betaalde een lagere prijs voor hen, als hij hen had gekend. »

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:

“De vordering die voortvloeit uit een terughoudend gebrek moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. »

bottom of page