top of page

SERVICEVOORWAARDEN

Definitie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV") worden aangeboden door:  het bedrijf ARABIA.BYSI  met maatschappelijke zetel te "adres" ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Brussel onder het nummer "SIREN" (hierna de "Uitgever").

De volgende termen en uitdrukkingen hebben de volgende definitie in de betekenis hiervan:

  • Site: website beschikbaar op de volgende URL:  https://www.arabiabysi.com/

  • Gebruiker of Gebruikers: elke persoon die gebruik maakt van de diensten die door de Site beschikbaar worden gesteld.

 

Artikel 1 – Doel van de AV

 

Het doel van deze AV is om een wettelijk kader te bieden voor de algemene voorwaarden voor de levering van diensten door de Site en het gebruik ervan door de Gebruiker.

Deze AV zijn toegankelijk op de Site onder het kopje “Algemene Gebruiksvoorwaarden”.

Elke registratie of gebruik van de Site impliceert aanvaarding zonder enig voorbehoud of beperking van deze AV door de Gebruiker. Bij het registreren op de Site via het registratieformulier, aanvaardt elke Gebruiker uitdrukkelijk deze AV door het vakje voor de volgende tekst aan te vinken: "Ik accepteer de algemene voorwaarden en het privacybeleid".

Het gebruik van de Site kan inhouden dat de Gebruiker de Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.

In het geval van niet-aanvaarding van deze AV, moet de Gebruiker afstand doen van de toegang tot de inhoud die door de Site wordt aangeboden.

De Site Editor behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze AV eenzijdig te wijzigen.

Het gebruik van de Site, of dit nu gratis is of registratie vereist, is ontworpen om te voldoen aan redelijk en normaal gebruik.

 

Artikel 2 – Juridische mededelingen

 

De site is eigendom van en wordt gepubliceerd door ARABIA.BYSI,  met maatschappelijke zetel te “adres”, ingeschreven in het Handels- en Ondernemingsregister van Brussel onder het nummer “SIREN-nummer”.

De directeur van de publicatie is: ARABIA.BYSI

Contactpersoon: Arabia.bysi@gmail.com 

De host van de site is: Wix, 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ierland.

Artikel 3 – Toegang tot de site

 

De site-editor verbindt zich ertoe alle middelen te gebruiken die de gebruiker een betrouwbare en snelle toegang tot de diensten die door de site worden aangeboden, mogelijk maken.

De Site biedt de volgende diensten aan: Verkoop van Burkini online.

De Site is overal gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met internettoegang.

De Gebruiker verklaart de kosten en de limieten die specifiek zijn voor elke verbinding met het internetnetwerk te aanvaarden. De Gebruiker, op de hoogte van de minimumspecificaties die door de Uitgever zijn meegedeeld, is verantwoordelijk voor toegang tot de dienst in goede technische omstandigheden (hardware, software, telecommunicatie) zodat alle veiligheidsmaatregelen en bescherming tegen mogelijke inbraken zijn gewaarborgd.

De informatie op de Site is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behoudens onopzettelijke onderbreking of onderbreking die nodig is voor de goede werking van de dienst. Deze onderbreking kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding.

De niet-lid Gebruiker heeft geen toegang tot de gereserveerde diensten. Hiervoor moet hij zich aanmelden door het formulier in te vullen.

Door akkoord te gaan met de registratie voor de gereserveerde diensten, verbindt de Lid-gebruiker zich ertoe om oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn burgerlijke staat en zijn contactgegevens, in het bijzonder zijn e-mailadres.

Om toegang te krijgen tot de diensten, moet de Gebruiker zich vervolgens identificeren met zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

Elke regelmatig geregistreerde Lid-gebruiker kan ook hun uitschrijving aanvragen door naar de speciale pagina op hun persoonlijke ruimte te gaan. Dit zal binnen een redelijke termijn effectief zijn.

Elke gebeurtenis als gevolg van overmacht die resulteert in een storing van de Site of server en onderhevig aan enige onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Uitgever. In deze gevallen stemt de Gebruiker ermee in de Uitgever niet verantwoordelijk te stellen voor enige onderbreking of opschorting van de dienstverlening, zelfs niet zonder voorafgaande kennisgeving.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de Site op het e-mailadres van de Uitgever zoals vermeld in artikel 2 van deze AV.

 

 

 

Artikel 4 – Inhoud van de site

De uitgever behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Evenzo behoudt het zich het recht voor om alle of een deel van de functionaliteiten van de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of op te schorten.

De uitgever verstrekt informatie voor louter informatieve doeleinden. Het streeft ernaar de nauwkeurigheid ervan te controleren en up-to-date te houden. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, precisie, actualisering of volledigheid van deze informatie.

Bijgevolg, en met uitzondering van grove en opzettelijke nalatigheid, wijst de Uitgever alle verantwoordelijkheid af voor enige schade die met name voortvloeit uit onnauwkeurigheid of onnauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op de Site, of voor enige schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak door een derde partij op de website. Site, of voor enige schade of virus dat uw computerapparatuur zou kunnen beschadigen of onbruikbaar maken na het bezoek aan de Site.

De eigenaar van de Site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van deze laatste om welke reden dan ook.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

De handelsmerken, logo's, tekens en alle inhoud van de site zijn beschermd door het auteursrecht en door databankenrecht, in overeenstemming met de Intellectual Property Code, en zijn eigendom van de uitgever.

Het is de Gebruiker verboden op enigerlei wijze inbreuk te maken op de reproductie-, representatie- en andere rechten van de Uitgever, onder meer door toepassing van de artikelen L. 342-1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de database.

De Gebruiker mag in geen geval de gegevens in de documentaire fondsen reproduceren of in hun geheel weergeven. Eveneens is het verboden enige reproductie, extractie of kwalitatief of kwantitatief substantieel hergebruik van de inhoud van de databank uit te voeren, evenals het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van kwalitatief of kwantitatief niet-substantiële delen van de inhoud van de databank.

Elk ander gebruik dat niet is voorzien door de Intellectuele Eigendomscode is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever. De gebruiker moet de voorafgaande toestemming van de uitgever vragen voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhoud. Hij verbindt zich ertoe de inhoud van de Site in een strikt privécontext te gebruiken, waarbij elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden ten strengste verboden is.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de site op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever, zou een inbreuk vormen die bestraft kan worden door artikel L. 335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Overeenkomstig artikel L. 122-5 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom wordt eraan herinnerd dat de Gebruiker die de beschermde inhoud reproduceert, kopieert of publiceert, de auteur en zijn bron moet vermelden.

De hierin vastgelegde verplichtingen gelden voor de gehele duur van de intellectuele eigendomsrechten van de uitgever en voor alle landen.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

De bronnen van de informatie die op de site wordt verspreid, worden betrouwbaar geacht, maar de uitgever garandeert niet dat deze vrij is van fouten, fouten of weglatingen.

De verstrekte informatie wordt ter informatie en voor algemene doeleinden aangeboden zonder contractuele waarde.

Ondanks regelmatige updates kan de Uitgever niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijziging van de administratieve en wettelijke bepalingen na publicatie. Evenzo kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op de site.

De Gebruiker zorgt ervoor dat zijn wachtwoord geheim blijft. Elke openbaarmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden. Hij aanvaardt de risico's verbonden aan het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De site wijst alle verantwoordelijkheid af.

De site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor virussen die de computer of computerapparatuur van de gebruiker zouden kunnen infecteren na gebruik, toegang of download van deze site.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het raadplegen van de inhoud die door de Uitgever wordt verstrekt, evenals de adviezen die hij daaruit ontleent.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel jegens derden als de Gebruiker, voor de gevolgen van het gebruik van onderzoeksresultaten door de Gebruiker of weglatingen naar aanleiding van een mislukt, gebrekkig, gedeeltelijk of foutief onderzoek, of het misbruik van de antwoorden en teksten geraadpleegd.

Bijgevolg kan de Uitgever op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende verplichting niet burgerlijk aansprakelijk worden gesteld jegens de Gebruiker of derden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, en in het bijzonder als gevolg van een onjuiste of onvolledige informatie, een indexeringsfout, een vertraging of het ontbreken van posten.

De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, in het bijzonder bedrijfsverlies, verlies van gegevens of enig ander financieel verlies als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de hierin genoemde dienst. Bovendien kan geen enkele hulp van de Uitgever bij het gebruik van de diensten van de Site enige aanvullende garantie creëren met betrekking tot deze voorwaarden.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot de diensten van de site en elk gebruik dat ervan wordt gemaakt vóór wijziging of annulering van de toegangsmiddelen blijft de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de Site, om welke reden dan ook.

 

Artikel 7 - Hypertekstlinks

Toegang tot sites van derden kan worden vergemakkelijkt via hyperlinks op de site.

De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van sites van derden, hun inhoud, advertenties of andere elementen die op deze sites beschikbaar zijn en kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor hun inhoud. Externe sites of sites die naar deze Site verwijzen, in het bijzonder met behulp van externe links, zijn niet onderworpen aan enige controle door de Uitgever, die daarom elke verantwoordelijkheid voor hun inhoud afwijst.

Deze links zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Ze zijn op geen enkele manier goedgekeurd door de uitgever, dus uit deze links kan geen partnerschap worden afgeleid.

 

Artikel  8 - Persoonsgegevens en  koekjes

Op deze punten verwijst de uitgever naar zijn privacybeleid dat beschikbaar is op:  volgende: https://www.arabiabysi.com/politique-de-confidentialit%C3%A9  

 

Artikel 9 - Publicatie door de Gebruiker

Op de site kunnen gebruikers opmerkingen plaatsen.

In  zijn  publicaties,  lid  begaat  tot   respect  de  reglement  van   de

“Netiquette” (regels voor goed internetgedrag) en de geldende rechtsregels.

De Site kan de publicaties met mate behandelen en behoudt zich het recht voor om te weigeren ze online te zetten, zonder dit tegenover het lid te moeten verantwoorden.

De Gebruiker blijft houder van al zijn intellectuele eigendomsrechten. Maar door een publicatie op de Site te publiceren, geeft hij de Uitgever het niet-exclusieve en gratis recht om zijn publicatie, rechtstreeks of via een geautoriseerde derde, wereldwijd te vertegenwoordigen, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden op elk medium (digitale of fysiek), voor de duur van het intellectuele eigendom. In het bijzonder kent de Gebruiker het recht toe om zijn publicatie op internet en op mobiele telefoonnetwerken te gebruiken.

De uitgever verbindt zich ertoe de naam van het lid te vermelden bij elk gebruik van zijn publicatie.

Alle inhoud die door de gebruiker wordt geplaatst, is zijn eigen verantwoordelijkheid. De Gebruiker stemt ermee in geen inhoud te uploaden die de belangen van derden kan schaden. Elke rechtsvordering die door een benadeelde derde tegen de site wordt ingesteld, is voor rekening van de Gebruiker.

De inhoud van de gebruiker kan op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, door de site worden verwijderd of gewijzigd.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Het Franse recht is hierop van toepassing.

bottom of page